Самоконтроль 1.2

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте структурні компоненти комунікативної діяльності (предмет, потреби, мотиви, дії, завдання, засоби, продукти).

2. Розкрийте сутність поняття «педагогічне спілкування».

3. Назвіть основні комунікативні якості.

4. Дайте визначення комунікативних здібностей і перерахуйте їх.

5. Що розуміється під «комунікативної компетентністю» вчителя.

6. Розкрийте сутність поняття «комунікативний потенціал». Охарактеризуйте його основні структурні компоненти.

 

Література для самоосвіти

Андрєєва, Г.М. Соціальна психологія. М., 1980. 415 с.

Буева Л. П. Людина: діяльність і спілкування. М.: Просвещение, 1978. 111 с.

Грехнев, В.А. Культура педагогічного спілкування. М.: Просвещение, 1990. 142 с.

Кан-Калик, В.А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М.: Просвещение, 1987.

Коломінський, Я.Л. Психологія спілкування. М.: Знание, 1974. 96 с.

Левітан К.М. Основи педагогічної деонтології. М .: Наука, 1994. 192 с.

Леонтьєв, А.А. Педагогічне спілкування. М.: Знание, 1979. 46 с.

Максимова, Р.А. Комунікативний потенціал людини і його вплив на різні сторони життєдіяльності. Л., 1981. 24 с.

Пищик О. В. Взаємозв’язок професійної та комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічний процес: теорія і практика. Київ: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. №3. С.111–116.

Пищик О. В. Комунікативна культура як компонент педагогічної культури викладача. Директор школи, ліцею, гімназії. Київ: Педагогічна думка. 2017. №1–2. С.78–85.

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури – базова складова управління ПТНЗ. Директор школи, ліцею, гімназії. Київ: Педагогічна думка. 2015. № 4-5. С.150–157.

 

Тест для самоперевірки

Що визначають як предмет спілкування?
Потреби і мотиви
Людина, партнер
Спілкування
Комунікація
Визначіть поняття: "властивість особистості, яка проявляється в потребі взаємодіяти з іншими суб’єктами, цілісності та індивідуальності, творчому потенціалі людини, в його здатності підтримувати доброзичливе відношення до оточуючих суб’єктів".
Комунікативні мотиви
Комунікативна культура
Спілкування
Комунікація
Оберіть твердження, що характеризують комунікативну культуру викладача.
Відкритість та гнучкість
Нестандартність асоціативного ряду
Розвиненість внутрішнього плану дій
Всі твердження вірні
Схарактеризуйте поняття "комунікативні якості особистості"
Вміння і навички спілкування з людьми, від яких залежить його успішність
Рівень сформованості міжособистісного досвіду, тобто навченості взаємодії із оточуючими, який потрібно індивіду
Наявність у людини певного роду комунікативних якостей, що характеризують його можливості у здійсненні комунікативної діяльності
Тривало існуюча характеристика, що виявляється у спілкуванні та поведінці індивіда в різних ситуаціях
Визначіть рівні у структурі комунікативного потенціалу особистості педагога
Базовий, змістовний, операційний, рефлексивний.
Низький, середній, високий.
Рефлексивний, оперативний, творчий.
Інтуїтивний, продуктивний, креативний.
Назвіть найважливіший компонент комунікативної культури педагога
Психологічні відносини
Комунікативна компетенція
Володіння мовою
Невербальне спілкування
Оберіть твердження, що визначають основи основ комунікативної культури
Грамотна побудова фраз і доступна мова
Дотримання адекватного тону бесіди;
Психоемоційна саморегуляція.
Всі твердження вірні