Самоконтроль 1.3

Питання для самоперевірки

1. Що розуміється під «індивідуальним стилем педагогічного спілкування»?

2. Які існують класифікації стилів педагогічного спілкування?

3. Наведіть конкретні приклади, що ілюструють комунікативну культуру.

4. З яких основних структурних компонентів складається індивідуальна комунікативна культура?

5. Охарактеризуйте основні етапи процесу розвитку комунікативної культури.

6. Перелічіть основні критерії розвитку комунікативної культури.

7. Назвіть рівні розвитку комунікативної культури.

 

Література для самоосвіти

Бодальов, А.А. Психологічні умови гуманізації педагогічного спілкування. Педагогіка. 1990. № 12. С. 65-71.

Гойхман  О. Я.,  Надеина Т. М. Речевая  коммуникация:  учебн.  / под  ред.  проф.  О. Я. Гойхмана. М.:  ИНФРА-М,  2003. 272 с.

Дубінка М. М. Психолого-педагогічні  умови  забезпечення  ефективності міжособистісного спілкування. Рідна школа. 2007. № 4 (927). С. 33-36.

Ермекова  Т. Н.,  Абишев  К. С. Коммуникативная  культура  специалиста  в  системе образования. Современные  проблемы  науки  и образования 2009. № 6. С. 108–110.

Жуков Ю. М. Эффективность делового общения. М. : Знание, 1988. 64 с.

Зарецкая  И. И.  Коммуникативная  культура  педагога  и  руководителя. / отв. ред. М. А. Ушакова.  М. : Сентябрь, 2002. 159 с.

Зязюн  І. А.,  Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. та ін. Педагогічна  майстерність:  підручник / за ред. І. А. Зязюна. 2-ге вид., доп. і переробл. К. : Вища шк., 2004. 422 с.

Коротаєв А.А., Тамбовцева Т.С. Дослідження стилю педагогічного спілкування. Питання психології. 1990. № 2. С. 126-130.

Куніцина В.Н. Стиль спілкування і його формування Л., 1985. 20 с.

Пиз  А.,  Гарнер А. Говорите  точно…Как  соединить  радость  общения  и  пользу убеждения. М. : Эксмо, 2004.  224 с.

Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли людей по их жестам. Новгород : Ай Кью, 1992. 262 с.

Пищик Е. Коммуникативная компетентность как составляющая коммуникативной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений. Педагогикалық ізденіс: Ақпараттық ғылыми-əдістемелік журналы. Петропавл: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО ПҚ БАИ», 2018. №3(28) қыркүйек/сентябрь. С.147–156.

Пищик О. В. Моделювання розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник Черкаського університету. Випуск № 17-18. Серія Педагогічні науки. Черкаси: Черкаський націонал. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2017. С.168–175.

Пищик О. В. Особливості формування комунікативної культури педагогічних працівників засобами дискурсивного спілкування. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 142. Серія: Педагогічні науки: збірник. Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. С.137–140.

 

Тест для самоперевірки

Охарактеризуйте термін «індивідуальний стиль педагогічного спілкування»
Відносно-стійка індивідуально-своєрідна система методів, прийомів, способів вирішення педагогічних завдань, до якої свідомо чи стихійно вдається вчитель з метою досягнення оптимальної відповідності своєї індивідуальності реальним цілям, умовам і завданням педагогічного спілкування.
Знання різних альтернатив, тих чи інших форм поведінки для комунікації.
Специфічний прояв соціальної культури, що характеризується «людським виміром» суспільних і міжсуб’єктних відносин і переслідує мету взаємозбагачення індивідів засобами інформаційного обміну.
Складне духовно-практичне утворення особистості, яке охоплює засвоєні соціальні норми та вимоги щодо професійного спілкування, розвинені психологічні механізми комунікативної взаємодії, набутий практичний досвід комунікативної діяльності
Які існують класифікації стилів педагогічного спілкування?
Кооперативний, інструментальний та аналітичний стилі
Стійко-позитивний, пасивно-позитивний, нестійкий стилі
Спілкування на основі захопленості спільною творчою діяльністю, спілкування на основі дружнього ставлення; спілкування-дистанція;спілкування-залякування;спілкування-загравання
Стиль взаємодії, відносин, професійного спілкування
Назвіть структурні блоки стилю педагогічного спілкування
низький, середній, високий
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний
мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний
мотивація, самовизначення, самореалізація, рефлексія
Визначіть основні етапи розвитку комунікативної культури
низький, середній, високий
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний
мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний
мотивація, самовизначення, самореалізація, рефлексія
Перелічіть основі критерії розвитку комунікативної культури
низький, середній, високий
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний
мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний
мотивація, самовизначення, самореалізація, рефлексія
Назвіть рівні розвитку комунікативної культури.
низький, середній, високий
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний
мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний
мотивація, самовизначення, самореалізація, рефлексія
Визначіть під час якого етапу відбувається самоаналіз та самооцінювання вчителем індивідуальної комунікативної культури
Етап самореалізації
Етап мотивації
Етап рефлексії
Етап самовизначення