Структура педагогічної комунікації

У структурі педагогічного спілкування доцільно виділення наступних структурних блоків: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного.

 

3_2.png

 

 

При цьому необхідною базою всіх структурних блоків є позитивна Я-Концепція особистості вчителя.

Я-Концепція є системоутворюючою ланкою у структурі індивідуального стилю спілкування і відображає сукупність всіх уявлень учителя про себе в комунікативній сфері, пов’язану з їх самооцінкою. Я-Концепція визначає психологічну позицію, яка виявляється в ступені прийняття себе в професійних комунікаціях, щодо особистості до індивідуальних комунікативним особливостям, що виявляється в комунікативній сфері педагогічної діяльності.

Системоутворюючою основою індивідуального стилю спілкування є позитивна Я-Концепція особистості вчителя як сукупність всіх установок «на себе» у професійній діяльності.

Позитивна Я-Концепція вчителя характеризується його впевненістю у своїх комунікативних можливостях, адекватною самооцінкою індивідуального комунікативного потенціалу; прийняттям себе та інших у педагогічному спілкуванні; а також свободою індивідуальних проявів в комунікативній сфері педагогічної діяльності.

 

Мотиваційний блок індивідуального стилю педагогічного спілкування включає в себе стійку спрямованість особистості на комунікативну складову педагогічної діяльності - особисту спрямованість вчителя застосувати свої знання, здібності, досвід в комунікативній сфері професійної діяльності; прагнення реалізувати індивідуальні потенційні можливості в педагогічному спілкуванні; орієнтацію на досягнення високих результатів у професійній діяльності за допомогою максимального використання індивідуально-типологічних особливостей в комунікативній сфері; цінність самоактуалізації і самореалізації у професійних комунікаціях.

Крім того, мотиваційний блок визначає ступінь зацікавленості вчителя комунікативної складової педагогічної діяльності; процесом, результатами професійних комунікацій і міжособистісними відносинами, що виникають в них, ступінь усвідомлення важливості комунікативного компонента в педагогічній діяльності.

 

Когнітивний блок індивідуального стилю спілкування являє систему знань і принципів мислення, що забезпечують побудову індивідуальних комунікативних планів і програм, а також рефлексію професійних комунікацій вчителя.

У цей блок входять системні знання про особливості свого індивідуального комунікативного потенціалу. Вони є продуктом самопізнання педагогом своїх індивідуально-типологічних особливостей; особистісних глибинних установок і ціннісних орієнтацій в комунікативній сфері; індивідуальних особливостей комунікативного планування; індивідуальних можливостей в здійсненні комунікативної техніки; індивідуальних способів комунікативного самоспостереження і самоаналізу.

Крім того, даний блок включає індивідуальний комплекс комунікативних знань, спрямований на вдосконалення індивідуального комунікативного потенціалу вчителя в професійній діяльності; а також індивідуальні способи рефлексії професійних комунікацій, спрямовані на усвідомлення ефективності своїх комунікативних дій, сприйняття себе і своїх дій очима інших людей і на самозміна вчителя в комунікативній сфері професійної діяльності.

 

Діяльнісний блок індивідуального стилю спілкування являє собою індивідуально-своєрідну систему методів, прийомів, способів психолого-педагогічного впливу вчителя на партнерів по професійної комунікації (вербального, невербального, паралінгвістичного впливу). Крім того, даний блок включає такі характеристики комунікативних дій вчителя як особливості слухання і регулювання педагогічного спілкування, креативність і адекватність в професійних комунікаціях.

Таким чином, діяльнісний блок визначає систему індивідуальних комунікативних навичок і умінь педагога, що забезпечують ефективність реальної комунікативної практики вчителя в професійній діяльності.