Передмова

2_8.jpg

Електронний навчально-методичний комплекс «Основи комунікативної культури педагога» вміщує короткий зміст спеціального курсу із врахуванням практичних завдань та описом способу їх виконання, що передбачають актуалізацію розвитку комунікативної культури педагогів. Методика викладання спецкурсу спрямована на здобуття слухачами комунікативних знань, умінь і навичок цілеспрямовано й послідовно.

Метою спецкурсу є стимулювання свідомого цілеспрямованого підвищення рівня комунікативної культури педагогів, формування гуманістичної спрямованості, емпатійності, толерантності, рефлексії, креативності та практична підготовка здобувачів до організації позитивної міжособистісної взаємодії в умовах цілісного процесу освіти на практиці.

Даний курс забезпечує цільову інтеграцію комунікативної підготовки і є центральним елементом самоосвіти, технології цілеспрямованого, системного формування та розвитку комунікативної культури педагогів закладів освіти.

У навчально-методичному комплексі розкрито зміст комунікативної культури та ключових компетентностей педагогічних працівників, формування й розвиток яких є складовою професійної кваліфікації педагога. Представлені матеріали, що дозволяють проводити самоаналіз засвоєного матеріалу.

У результаті опанування змісту електронно навчально-методичного комплексу «Основи комунікативної культури педагога» здобувачі освіти – отримають знання щодо змісту, складових, умов забезпечення готовності педагогів до розвитку комунікативної культури, розвинуть уміння адекватно включатися у проблему та бути готовим проявити ініціативу у процесі спілкування з колективом, аналізувати особливості власного спілкування і намічати шляхи розвитку своїх здібностей та професійно-важливих якостей, необхідних для створення ефективної системи комунікації.

Дидактика електронного навчально-методичного комплексу покликана поєднати теоретичне психолого-педагогічне, дидактичне, методичне та особистісно-предметне знання з метою розробки технології засвоєння відповідного предмета, а в перспективі – і виховання через навчальний предмет.

© О. В. Пищик, 2020