Список використаних джерел

Андреєва, Г.M. Соціальна психологія / Г.M.Андреєва. М., 1980 р. 415 с.

Анікеєва, Н.П. Психологічний клімат в колективі / Н.П.Анікеєва. М.: Просвітництво, 1989.

Бодалєв, А.А. Особистість і спілкування: Ізбр.ют / А.А.Бодаєв. М.: Освітяни, 1983 р. 271 с.

Бодальов, А.А. Психологічні умови гуманізації педагогічного спілкування. Педагогіка. 1990. № 12. С. 65-71.

Бородкін, Ф.M. Увага: Конфлікт! / Ф.M.Бородкін, Н.M.Коряк. Новосибірськ: Наука, 1983.

Бороздина Г. В. Психология делового общения. М.: Инфра-М, 2006. 224 с.

Буєва, Л.П. Людина: Активність і комунікація / Л.П.Буєва. М.: Просвітництво, 1978. 111 с.

Бухтеева Е. Е., Кравец О. И. Педагогические условия формирования мотивации к профессиональной деятельности. Среднее профессиональное образование 2013. № 2. С. 39–41.

Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций / Дж. Бивин, Д. Джексон. СПб.: Речь, 2000. 446 с.

Вдович С. М., Палка О. В. Мовна підготовка як умова професійної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів: навч.-метод. посіб. К.: Педагогічна думка, 2012. 136 с.

Гойхман  О. Я.,  Надеина Т. М. Речевая  коммуникация:  учебн.  / под  ред.  проф.  О. Я. Гойхмана. М.:  ИНФРА-М,  2003. 272 с.

Грехнев, В.А. Культура педагогічного спілкування. М.: Просвещение, 1990. 142 с.

Добрович, А.В. Вчитель з психології та психогігієнічного спілкування: Кн. для вчителів та батьків / Добрович А.В. М.: Просвітництво, 1987. 207 с.

Драгунова, Т.В. Проблема конфлікту в підлітковому віці / Т.В.Драгунова // Питання психології. — 1972. — No2.

Дубінка М. М. Психолого-педагогічні  умови  забезпечення  ефективності міжособистісного спілкування. Рідна школа. 2007. № 4 (927). С. 33-36.

Ерастов, Н.П. Психологія комунікації / Н.П.Ерастов. Ярославль, 1979. 96 с.

Ермекова  Т. Н.,  Абишев  К. С. Коммуникативная  культура  специалиста  в  системе образования. Современные  проблемы  науки  и образования 2009. № 6. С. 108–110.

Жуков Ю. М. Эффективность делового общения. М. : Знание, 1988. 64 с.

Зарецкая  И. И.  Коммуникативная  культура  педагога  и  руководителя. / отв. ред. М. А. Ушакова.  М. : Сентябрь, 2002. 159 с.

Зязюн  І. А.,  Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. та ін. Педагогічна  майстерність:  підручник / за ред. І. А. Зязюна. 2-ге вид., доп. і переробл. К. : Вища шк., 2004. 422 с.

Каган, M.S. Світ комунікації: проблеми міжбюблективних відносин / М.С. Каган. - М.: Політіздат, 1988. 37 с.

Кан-Калик, В.А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М.: Просвещение, 1987.

Кан-Калик, викладач В.А. з викладання / Кан-Калік В.А. М.: Просвітництво, 1987.

Коваль І. А. Учбові конфлікти : психологічні аспекти / К. : ТЕКА, 2002. –– 64 с.

Коломинський, Я.Л. Психологія комунікації / Коломинський Я.Л. - М.: Знання, 1974. 96 с.

Коротаєв А.А., Тамбовцева Т.С. Дослідження стилю педагогічного спілкування. Питання психології. 1990. № 2. С. 126-130.

Коротаєв, А.А. Вивчення стилю педагогічного спілкування / А.А.Коротаєв, Т.С.Тамбовцева // Питання психології. — 1990. — No2. С. 126-130.

Куніцина, В.Н. Стиль спілкування та його формування / В.М.Куніцин. Л., 1985. - 20 с.

Левітан, К.M. Основи педагогічної деонтології / C.M. Левітан. М.: Наука, 1994. 192 с.

Леонтьєв, А.А. Педагогічне спілкування. М.: Знание, 1979. 46 с.

Лінгвістичний енциклопедичний словник / GL. Ред.: В.М.Ярцева. - М.: Сов.енциклопедія, 1990. 665 с.

Лісіна, М.І. Проблеми ентогенезу зв’язку / М.І.Лісіна. М.: Освітяни, 1986 р. 144 с.

Максимова, Р.А. Комунікативний потенціал людини і його вплив на різні сторони життєдіяльності. Л., 1981. 24 с.

Марісова, Л.І. Про мотиваційну і затребувану основу спілкування / Л.І. Марісова. Берлін, 1978. 69 с.

Немов, психологія Р.С. Книга 1. Загальні основи психології. 2-й ред. / Р.С. Немов. "М.: Просвітництво; Владос, 1995. 576 с.

Петровський, А.В. Психологічні контакти, взаєморозуміння / А.В.Петровский // Виховання школярів. - 1997. - № 6. - С. 16-20.

Пиз  А.,  Гарнер А. Говорите  точно…Как  соединить  радость  общения  и  пользу убеждения. М. : Эксмо, 2004.  224 с.

Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли людей по их жестам. Новгород : Ай Кью, 1992. 262 с.

Пищик Е. Коммуникативная компетентность как составляющая коммуникативной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений. Педагогикалық ізденіс: Ақпараттық ғылыми-əдістемелік журналы. Петропавл: «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО ПҚ БАИ», 2018. №3(28) қыркүйек/сентябрь. С.147–156.

Пищик Е. В. Особенности формирования коммуникативной культуры руководителей в условиях современной социокультурной среды. Образование: прошлое, настоящее и будущее: материалы III Международной науч. конф. (Краснодар, август 2017). Краснодар: Новация, август 2017. С.68–72.

Пищик О. В. Критичне мислення як фактор професійної компетентності. Матеріали Міжнародної наук.-практ. онлайн конф. «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості». ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. м. Київ. 23 жовтня 2020 р.

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури керівника закладів професійної (професійно-технічної) освіти Професійна освіта, Київ: Пед. преса, 2019. №1(82). С. 41-43.

Пищик О. В. Розвиток критичного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації освіти. Наукове періодичне видання «Київський науково-педагогічний вісник». Київ: «Київська наукова організація педагогіки та психології». 2020. № 21 (21). С. 101 – 107.

Пищик О. В. Взаємозв’язок професійної та комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічний процес: теорія і практика. Київ: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. №3. С.111–116.

Пищик О. В. Ділова гра як інноваційний метод педагогічної діяльності (І ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2013. №5(29). С. 2- 4.

Пищик О. В. Ділова гра як інноваційний метод педагогічної діяльності (ІІ ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2013. №6(30). С.2-5.

Пищик О. В. До аналізу стану розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів. Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. 2018. №2 (31). URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip 31.html.

Пищик О. В. Інноваційні технології формування іміджу професійно-технічних навчальних закладів. Зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» / за ред. кол.: Л. М. Сергеєвої. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. С.148–153.

Пищик О. В. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення та результативність. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. Київ: «Плеяди», 2010. №3. С. 26–30.

Пищик О. В. Коммуникативная компетентность руководителей профессионально-технических учебных заведений: теоретический и методический аспект. Сборник статей. Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» / отв. ред. С. В. Венидиктов и др. Могилев: Могилев. институт МВД, 2018. 1 эл. опт. диск. С.142149. URL: http://www.institutemvd.by

Пищик О. В. Компоненти розвитку комунікативної культури керівників ПТНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ: у 2-х частинах: Ч. 2. / наук. ред., упорядн.: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. Київ: Агроосвіта, 2018. С.4749.

Пищик О. В. Комунікативна компетентність як складова комунікативної культури керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С.52–56.

Пищик О. В. Комунікативна культура керівника ПТНЗ. Професійно-технічна освіта. Київ: Пед. преса, 2015. №2. С.55–57.

Пищик О. В. Комунікативна культура керівника. Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2015. №5(53). С. 21 – 23.

Пищик О. В. Комунікативна культура керівників професійно- технічних навчальних закладів: психолого-педагогічний аспект. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 14-21 травня 2018 року. м. Запоріжжя: Ціннісні домінанти педагогічної освіти впродовж життя. URL: http://konferenciazoippo2018. blogspot.com/p/blog-page_4.html

Пищик О. В. Комунікативна культура як компонент педагогічної культури викладача. Директор школи, ліцею, гімназії. К.: Педагогічна думка. 2017. №1–2. С.78–85.

Пищик О. В. Методика использования мультимедийных технологий на уроке. Технология. Все для учителя. Харьков: Основа, 2013. №3(3). С.8 – 13.

Пищик О. В. Моделювання розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник Черкаського університету. Випуск № 17-18. Серія Педагогічні науки. Ч.: Черкаський націонал. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2017. С.168–175.

Пищик О. В. Навчання у співробітництві. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, Київ: «Плеяди», 2010. №6. С. 47 – 49.

Пищик О. В. Особливості комунікативної культури керівника ПТНЗ як психолого-педагогічна проблема. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»: Ч.1 Київ: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017. 2 ел. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

Пищик О. В. Особливості формування комунікативної культури педагогічних працівників засобами дискурсивного спілкування. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 142. Серія: Педагогічні науки: збірник. Ч.: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. С.137–140.

Пищик О. В. Особливості формування комунікативної культури педагогічних працівників засобами дискурсивного спілкування. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 142. Серія: Педагогічні науки: збірник. Ч.: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. С.137–140.

Пищик О. В. Педагогічні умови розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р.): в 2 ч. Ч.2 / відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова. Житомир: Вид-во ФОП Левковець, 2018. С.75–81.

Пищик О. В. Проектування дистанційного навчального курсу: комунікативний аспект. Матеріали І Всеукраїнської веб-конференції «Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті». Київ: ІПТО НАПН України, 2017. С.109–115.

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури – базова складова управління ПТНЗ. Директор школи, ліцею, гімназії. Київ: Педагогічна думка. 2015. № 4-5. С.150–157.

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури – базова складова управління професійно-технічним навчальним закладом. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Біла Церква: БІНПО, 2015. С.35–38.

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури керівників закладів професійної освіти в сучасних умовах. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 16. Київ: ЖККГВ «Полісся» ЖОР, 2018. №16. С.61–68.

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури. Методичні рекомендації для керівників закладів освіти. (І ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2018. №4 (88). С. 5 – 11.

Пищик О. В. Розвиток комунікативної культури. Методичні рекомендації для керівників закладів освіти. (ІІ ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2018. №9(93). С. 10 – 15.

Пищик О. В. Розвиток професійної компетентності педагога. (І ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2014. №7(43). С. 2 – 6.

Пищик О. В. Розвиток професійної компетентності педагога. (ІІ ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2014. №8(44). С. 5 – 8.

Пищик О. В. Самоосвіта – складова професійного зростання. (І ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2011. №9(9). С. 10 – 14.

Пищик О. В. Самоосвіта – складова професійного зростання. (ІІ ч.) Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2011. №10(10). С. 2 – 4.

Пищик О. В. Сучасний урок: методика, підготовка і проведення Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2017. №9(81). С. 2 – 5

Пищик О. В. Теоретичні аспекти розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів в системі післядипломної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 150. Серія: Педагогічні науки: збірник. Чернігів: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2018. С.108-111.

Пищик О. В. Типи конфліктів та управління конфліктною ситуацією. Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2015. №12(60). С. 10 – 19.ищик О. В. Управління людськими ресурсами в освіті Професійно-технічна освіта, Київ: Пед. преса, 2017. №1(74). С. 10–14.

Пищик О. В. Формування комунікативної культури керівника як процес особистісного розвитку. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук. Збірка наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (11-12 серпня 2017). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. С. 62–65.

Пищик О. В. Формування комунікативної культури людини як процес його особистісного розвитку. International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29.09.2017. Tbilisi: Baltija Publishing. С.14–17.

Пищик О. В. Формування комунікативної культури спілкування у керівників ПТНЗ. Збірка наукових праць V наукової конференції «Фундаментальні і прикладні дослідження у сучасній науці». 19 жовтня 2017. Харків: НПП ЧП Технологічний Центр. С.82 .

Пищик О. В. Цифрова грамотність – складова професійної компетентності педагога. Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Біла Церква: БІНПО ДЗВО УМО, 26 листопада 2020.

Пищик О.В. Інформаційна мобільність педагога як компонент якості освіти. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти.», 14 травня 2020 р. РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. 275 с., С. 205 – 207.

Пищик О. В. Основи дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних засобів. Педагогічна майстерня. Х.: Основа, 2014. №11(47).С. 8-15.

Піскунов, А.І. Христомія з історії зарубіжної педагогіки / Під керівництвом Ред.А.І.Піскунова. М., 1981 р.

Психологічний словник / під керівництвом В.В.Давидова, А.В.Сапоріжця, Б.Ф.Ломова та ін. - М.: Педагогіка, 1983 р. 448 с.

Психологічні дослідження комунікації. М.: Наука, 1985. 344 с.

Руденко  Л. А.  Конструктивна  роль  конфлікту  у  процесі  професійної адаптації майбутніх фахівців сфери обслуговування / Лариса Руденко // Молодь і ринок — 2009. – № 9 (56) — С. 66–70.

Філософський словник / Під редагуванням С.С.Аверінцева. М.: Сов. Енциклопедія, 1989. 270 с.

Щуркова, Н.Є. Практикум з педагогічної технології / Н.Е.Щуркова. - М .: Педагогічне товариство Росії, 1998. - 250 с.

Юркова, Н.Є. Семінар з викладання технологій / Н.Є.Юркова. М.: Викладацьке товариство Росії, 1998. 250 с.