Підсумковий контроль

1.      Комунікація, її роль у житті людини.

2.      «Комунікація» і спілкування.

3.      Функції зв’язку.

4.      Види зв’язку.

5.      Мотиви спілкування.

6.      Засоби зв’язку.

7.      Комунікація як вправа.

8.      Освітня комунікація.

9.      Комунікативні якості.

10.  Комунікаційні здібності.

11.  Комунікативна компетентність.

12.  Комунікативний потенціал.

13.  Комунікативна культура

14.  Поняття «Індивідуальний стиль педагогічної комунікації». Типологія стилів.

15.  Структура індивідуального стилю педагогічної комунікації.

16.  Етапи процесу розвитку комунікативної культури.

17.  Критерії розвитку комунікативної культури.

18.  Рівні формування комунікативної культури.

19.  Бар’єри комунікації.

20.  Конфлікт. Типи конфліктів.

21.  Особливості педагогічних конфліктів.

22.  Причини педагогічних конфліктів.

23.  Як вирішити конфлікти.

 

 

Підсумковий контроль

 

 

Схарактеризуйте значення терміну «комунікація».
Категорія сучасної філософії, головним чином екзистенціалізму і персоналізму, що позначає спілкування, що ґрунтується на взаєморозумінні, дискусії.
Можливе тільки між живими істотами.
Це тільки окремий випадок більш широкого кола взаємодій.
Взаємодія людей на вербальному рівні.
Схарактеризуйте значення терміну "спілкування".
Поняття більш широке та включає в себе спілкування живих істот, у тому числі і людей.
Категорія сучасної філософії, головним чином екзистенціалізму і персоналізму, що позначає спілкування, що ґрунтується на взаєморозумінні, дискусії.
Взаємодія двох (або більше) людей, спрямоване на узгодження та об’єднання їх зусиль з метою налагодження відносин і досягнення загального результату.
Загальний зв’язок між явищами.
Охарактеризуйте поняття "складний, багатофакторний та багатофункціональний процес, який являє собою не тільки самостійну сферу життєдіяльності людини, але і пронизує прямо або побічно всі інші сфери".
Спілкування
Комунікація
Інформація
Взаємодія
Визначіть функцію взаємодії, яка відноситься до спілкування
Взаємодія людей в суспільстві.
Вона можлива між живими і неживими істотами.
Передача соціальних, культурних та моральних цінностей для тих, хто вступає в контакт та взаємодію.
Загальний зв’язок між явищами.
Обгрунтуйте особистісно орієнтоване спілкування
В якому безпосередньо реалізуються суспільні відносини, організується соціально-психологічна взаємодія та вирішується певне соціальне завдання.
Реалізується за допомогою певних прийомів та навичок в конкретній колективній праці та допомагає вирішити виробничі завдання.
Спілкування однієї людини із іншою, яке в свою чергу може бути діктальним і модальним.
Все вище перераховане
Схарактеризуйте предметно-дієві засоби як категорію спілкування.
Виникають у спільній діяльності і являють собою перетворені для цілей комунікації «ескізні» предметні дії та статичні пози.
Вони є проявом емоційних станів, і в цьому їхня перша функція
До яких відносяться посмішка, погляд, міміка, виразні рухи рук і тіла, виразні вокалізації.
Використання мови для цілей комунікації має принципове значення.
Обгрунтуйте поняття "комунікативні мотиви"
Структурні компоненти комунікативної діяльності.
Це те, заради чого робиться спілкування
Полягає в прагненні людини до пізнання й оцінки інших людей.
Це одиниця культури та комунікативної діяльності, цілісний акт, адресований іншій людині і спрямований на нього як на свій об’єкт.
Охарактеризуйте поняття «соціально-психологічна взаємодія педагога і учнів, змістом якої є обмін інформацією, надання виховного впливу, організація взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів».
Міжособистісна взаємодія педагога з учнями.
Спілкування.
Комунікація.
Педагогічне спілкування.
Визначіть поняття, що містить у собі поряд із рядом психічних властивостей визначені особливості мислення: відкритість, гнучкість, нестандартність асоціативного ряду, розвиненість внутрішнього плану дій
Спілкування.
Педагогічне спілкування.
Комунікативна культура.
Комунікація.
Обгрунтуйте поняття "комунікативні якості особливості"
Тривало існуюча характеристика, що виявляється у спілкуванні та поведінці індивіда в різних ситуаціях.
Вміння і навички спілкування з людьми, від яких залежить його успішність.
Рівень сформованості міжособистісного досвіду, тобто навченості взаємодії з оточуючими.
Синтез внутрішньоособистісних комунікативних особливостей вчителя та поведінкової реалізації цих особливостей в ході реального педагогічного спілкування.
Визначіть до якого рівня комунікативного потенціалу особистості педагога відносяться начички які забезпечують побудову учителем комунікативних програм і планів професійного спілкування з метою вирішення конкретної педагогічної задачі.
Базовий рівень
Змістовний рівень
Операціональний рівень
Рефлексивний рівень
Оберіть усі твердження, що вірно описують поняття "комунікативна культура"
Психоемоційна саморегуляція.
Дотримання адекватного тону бесіди
Грамотна побудова фраз і доступна мова
Все вище перераховане.